Schoolvakanties, feest- en studiedagen 2021/2022

De schoolvakanties voor het komend schooljaar zijn bekend. Omdat we later dan gepland moeten verhuizen, hebben we daar nog een aantal dagen voor gereserveerd. Wij hebben zeker een volle week nodig om de Maetsuykerstraat leeg te halen en de Dantelaan weer in te richten. We dachten in oktober te verhuizen; dat is niet realistisch gebleken. In september volgt een nieuwe planning en worden nog verhuisdagen (vrij voor de leerlingen) toegevoegd.

 • Studiemiddag groepen 1/2: vrijdagmiddag 17 september 2021, leerlingen vrij vanaf 12.00u
 • Studiemiddag: woensdag 29 september 2021, leerlingen vrij vanaf 12.00u
 • Herfstvakantie: zaterdag 18 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
 • Studiedag: dinsdag 23 november 2021
 • Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2020 t/m zondag 9 januari 2022
 • Studiemiddag: vrijdag 11 februari 2022, leerlingen vrij vanaf 12.00u
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
 • Studiedag: donderdag 14 april 2022
 • Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Meivakantie: donderdag 28 april t/m zondag 8 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei (en vrijdag 27 mei vrij)
 • Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • Studiedag: dinsdag 7 juni
 • Zomervakantie: zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In het vorige Marnixnieuws berichtten we al over de intentieverklaring die is getekend, als start van een verkenning van de mogelijkheden naar een intensievere samenwerking met BSO Oog in Al, gericht op het kind. Deze verkenning houdt in dat wij met elkaar op zoek gaan naar wat ons bindt, waar wij hetzelfde over denken, om vandaaruit te kijken of wij elkaar kunnen versterken ten behoeve van het kind. Niets staat dus vooraf vast. Verschillende werkgroepen gaan onderzoeken of een verdergaande samenwerking mogelijk is. Intussen hebben we met een deel van het team van school én BSO een online kick off gedaan en zijn de werkgroepen gestart. In gecombineerde groepen, met collega’s van zowel school als BSO, werken we onder meer aan:

 • Gezamenlijke huisvesting (incl. schoolplein)
 • Kennismaking/teambuilding 
 • Gezamenlijke pedagogische visie en waarden
 • Inhoudelijk samenhangend aanbod voor groep 1 t/m 4
 • Organisatie en communicatie

Komend schooljaar orienteren we ons op de mogelijkheden en maken we plannen waar we zien dat we kinderen optimalere ontwikkelkansen kunnen bieden en ouders beter kunnen ontlasten. We houden jullie op de hoogte!

Bericht van BSO Oog in Al

Per september plekken beschikbaar bij BSO Zwaluwen voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de 2e Marnixschool

Door de coronamaatregelen werkt u mogelijk (gedeeltelijk) thuis. We merken dat veel ouders verwachten na de zomervakantie voor hun kind(eren) weer naschoolse opvang nodig te hebben. Vanaf september heeft Stichting BSO Oog in Al ruimte op onze BSO locatie speciaal voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de 2e Marnixschool: BSO Zwaluwen. Per de start van schooljaar 2021-2022 hebben we op dinsdag, donderdag en vrijdag meerdere plekken beschikbaar.

BSO Zwaluwen
BSO Zwaluwen is geopend op ma-di-do-vrij en is gehuisvest in de ruime, sportieve ruimtes van OMNI Sportvereniging Zwaluwen in de wijk Welgelegen. Omdat het sportpark ons omringt is er veel ruimte voor actieve buitenactiviteiten, maar natuurlijk ook binnen voor o.a. creatieve, kook- en spelactiviteiten. Ons vaste team biedt buiten én binnen een zeer veelzijdig aanbod voor de kinderen. Eerst ontspannen en even relaxen kan natuurlijk ook. De middag begint hier door met elkaar naar de BSO te fietsen. Om 18.00 uur bieden we een terugfietsservice aan naar Oog in Al. Uw kind kan ook direct vanuit de BSO naar zijn/haar sportclub op Zwaluwen.

Wat vinden we belangrijk bij BSO Oog in Al?
Je thuis voelen bij BSO Oog in Al is mogen zijn wie je bent in een vertrouwde omgeving. Onze BSO locaties zijn ingedeeld per leeftijdsgroep, want we vinden het belangrijk dat uw kind uitsluitend met bekende vriend(inn)en van de eigen klas of uit de wijk zit. We werken op al onze locaties met vaste en betrokken teams van pedagogisch medewerkers.

Wilt u uw kind inschrijven, ga dan naar www.bso-ooginal.nl of belt u met Scarlett Kraak van onze klantenservice Debicare op 0180-555 911. Heeft u vragen, wilt u meer weten of wilt u of uw kind eerst een kijkje komen nemen bij BSO Zwaluwen? Neemt u in dat geval contact op met Lejla Sendic via 030-20 800 55 of info@bso-ooginal.nl.

Nieuw aanmeldbeleid in Utrecht per 1 oktober 2021

Voor kinderen die na 1 oktober 2021 drie jaar worden, geldt een nieuwe aanmeldprocedure. Ook voor broertjes en zusjes van huidige leerlingen. In het kort de volgende informatie van Gemeente Utrecht:

Ouders melden hun kind aan via een digitaal formulier via de naardebasisschool.utrecht.nl. Dat doen ze in het kwartaal waarin hun kind drie wordt. Ze geven meerdere scholen op, in volgorde van voorkeur.
Alle scholen die deelnemen hanteren dezelfde voorrangsregels:
1. broer/zus krijgen, mits aangemeld in het kwartaal dat ze 3 jaar worden, een plaatsingsgarantie;
2. kinderen met een indicatie voorschoolse educatie die een aan de school verbonden voorschool bezoeken (niet van toepassing voor de 2e Marnixschool);
3. kinderen die op een integraal Utrechts Kindcentrum (IKC) zitten (niet van toepassing op de 2e Marnixschool);
4. kinderen die voorrang krijgen op basis van hun adres in de buurt van de school (behalve bij de stedelijke scholen).

Alle aanmeldingen worden aan het eind van ieder kwartaal in een keer automatisch geplaatst op een beschikbare plek van de hoogst mogelijke voorkeur. Wanneer er geen plek is op de 1e school van voorkeur volgt de volgende voorkeursmogelijkheid. Daarna stopt het centrale proces van aanmelden en start het reguliere proces van toelating en inschrijving per school. Ouders moeten hun plek bevestigen aan de school die is toegewezen. Dat moment geldt als de wettelijke aanmelding, daarna volgt de beoordeling of de school passend onderwijs kan bieden.

Kinderen die vóór 1 oktober 2021 drie jaar zijn geworden kun je nog rechtstreeks op de 2e Marnixschool aanmelden. Dat geldt ook voor kinderen die al op een andere basisschool zitten en de overstap naar de 2e Marnixschool willen maken.

De weg naar een integrale kindbenadering op school en BSO

Op maandag 26 april 2021 tekenden Fawzia Nasrullah, bestuurder van Stichting PCOU Willibrord (als vertegenwoordiging van de 2e Marnixschool) en Annemieke Vermunt, directeur-bestuurder van BSO Oog in Al een intentieverklaring voor intensivering van de samenwerking tussen de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al.

Deze intentieverklaring heeft als doel het komende jaar te verkennen hoe de twee organisaties hun samenwerking kunnen intensiveren en naar elkaar toe kunnen bewegen, om onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning beter op elkaar aan te laten sluiten.

BSO Oog in Al werkt sinds de start in 1995 nauw samen met de scholen in de wijk, waaronder de 2e Marnixschool. Ook landelijk komt er beweging in de sectoren die van oudsher gewend zijn separaat, naast en na elkaar te functioneren. Annemieke Vermunt: “Integratie van opvang en onderwijs komt steeds dichterbij. Opvang en onderwijs worden dan niet meer naast elkaar aangeboden, maar vanuit één pedagogisch visie en geheel. Dat willen wij met de 2e Marnixschool graag bekrachtigen en sterker in ons handelen laten zien.”

Het ondertekenen van de intentieverklaring is de start van een verkenning van de mogelijkheden voor een nauwere samenwerking. Het beoogde resultaat is om voor de zomer van 2022 een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en per schooljaar 2022-2023 de intensievere samenwerking in de praktijk te brengen.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft ons schoolbestuur gevraagd om de Cito-gegevens van leerlingen uit het leerlingvolgsysteem te verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. De Cito-gegevens worden gebruikt voor twee doeleindes: wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg van scholen. Om inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen inzicht hebben in de leergroei van hun leerlingen. Hiervoor is het nodig om gegevens over de ontwikkeling van leerlingen op de domeinen rekenen en taal over hun loopbaan bijeen te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van vergelijkbare leerlingen op nationaal niveau.

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Ons bestuur gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO.

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar individuele leerlingen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht je ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van je eigen kind, dan kun je dit kenbaar maken bij ons via administratie@2emarnixschool.nl Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Studiedag 4 maart: kwaliteitsaanpak

De studiedag van 4 maart hebben we met het team online gedaan, omdat wij nu niet in levenden lijve bij elkaar mogen komen. Dat merken we in het dagelijks werk al, en op zo’n studiedag is het helemaal bijzonder. We hebben de inhoud ook moeten aanpassen naar activiteiten die we online konden doen. En dat is goed gelukt.

We zijn dit schooljaar gestart met een kwaliteitsaanpak voor alle processen in de school en voor onze langere termijnambities op verschillende vakgebieden. Dat vraagt veel praten, denk- en schrijfwerk. Alle teamleden hebben zich op de verschillende onderwerpen gestort en daar zogenoemde ‘kwaliteits- en ambitiekaarten’ bij gemaakt. Dit proces gaat ons helpen aan meer structuur en helderheid over hoe wij de dingen in school doen en waar we de komende jaren naartoe willen.

Paasfeest op school

Op 4 en 5 april vieren we Pasen. Op school besteden we daar altijd uitgebreid aandacht aan. Vorig jaar kon dat niet echt, omdat we in de lockdown zaten. Nu zijn we allemaal gelukkig wel op school, maar nog met de noodzakelijke maatregelen. Dat betekent dat we geen ontbijt voor elkaar kunnen maken, zoals we traditioneel doen op de 2e Marnixschool: zorgen voor en geven aan de ander. Toch organiseren we een Paasontbijt, op donderdag 1 april (geen grap). De kinderen mogen in pyjama of onesie naar school komen. We dekken de tafels in de klassen feestelijk en versieren de klas met paastakken. Omdat we geen eten voor elkaar mogen maken en delen, neemt iedereen een eigen ontbijt mee. Iets feestelijks, maar niet overdreven, en niet te veel. Iets extra’s als een eitje, krentenbol of ontbijtkoek kan uiteraard. We doen niet aan snoep, koek en chocolade bij het ontbijt. De oudercommissie zorgt voor ieder kind voor iets lekkers te eten en drinken, op een covid-proof manier. We mogen geen eten met elkaar delen, maar willen toch iets voor elkaar maken. Daarom maken we in de klassen feestelijke placemats voor elkaar, met een mooie wens of opsteker erop, zodat we de tafel nóg feestelijker kunnen dekken.

In de ochtend na het ontbijt besteden we aandacht aan het Paasverhaal. Aan de verrijzenis van Jezus en het overwinnen van de dood. Elke groep doet dat op een eigen manier, passend bij de belevingswereld van de kinderen.

Opbrengst actie Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek ligt al even achter ons. Tijdens de week hadden Bruna en de Utrechtse Kinderboekwinkel een actie waarbij jullie bonnen van gekochte boeken op school konden inleveren. Voor 20% van het totaalbedrag mochten wij boeken uitzoeken. En jullie hebben flink wat bonnen ingeleverd! De opbrengst was ruim 130 euro.

Wij mochten voor € 26,20 boeken kopen bij Bruna en voor maar liefst € 105,34 bij de Utrechtse Kinderboekwinkel! Juf Anna-Marie en juf Rosanna hebben de wensen geïnventariseerd en prachtige boeken aangeschaft. Met de Utrechtse Kinderboekwinkel willen we een structurele samenwerking aangaan. We delen de passie voor lezen en (kinder)boeken en werken graag aan leespromotie voor onze leerlingen. In die samenwerking krijgt school dan ook buiten de Kinderboekenweek een bedrag voor elk boek dat ouders en andere bekenden van onze school besteden in de winkel. Helaas is de winkel nu gesloten, maar online kun je er nog steeds boeken kopen: https://www.kinderboekwinkelutrecht.nl/ En juist nu hebben lokale winkels, waaronder de boekhandel, steun nodig!

Nieuw aanmeldbeleid basisscholen gemeente Utrecht

In het vorige Marnixnieuws schreven we over het nieuwe aanmeldbeleid. Daarin stond dat broertjes en zusjes van huidige leerlingen wel eerder dan hun derde verjaardag aangemeld kunnen worden. Die informatie is intussen herzien. De gemeente en schoolbesturen werken aan een nieuw aanmeldbeleid, waarbij ouders vrije schoolkeuze hebben (dus niet gebonden aan een postcode) en hun kind centraal aanmelden. Ons bestuur is hierbij ook betrokken.

Alle nieuwe leerlingen mogen pas ingeschreven worden in het kwartaal van hun derde verjaardag, dus ook broertjes en zusjes. Er is wel een voorrangsregeling voor deze kinderen. In principe hebben ze daarmee een plaatsingsgarantie, maar de definitieve inschrijving en bevestiging vindt dus plaats rond de derde verjaardag.

We vragen je wel om je kind alvast aan te melden via een belangstellingsregistratie, zodat wij tijdig weten hoeveel broertjes en zusjes we kunnen verwachten. Dan kunnen we ook een goede inschatting maken van het aantal plekken dat over is voor andere leerlingen. Voor meer informatie en vragen over aanmeldingen kun je terecht bij Patricia: administratie@2emarnixschool.nl