Because We Carry – Dank!

Lieve ouders van de 2e Marnixschool,

Wat een ongelofelijke avond was dat voor mij: de Kerstviering. Of eigenlijk niet voor mij, maar voor de vluchtelingen in Lesbos. Want nadat ik mocht uitleggen wat ik in februari ga doen, werden alle drie de mandjes gevuld bij de uitgangen en de lijst met tikkies (beheerd door mijn 3 lieve mannen) gul ingevuld. Nog diezelfde avond had ik het geld bij elkaar! Dat is boven verwachting! Namens de organisatie Because We Carry en de vluchtelingen alvast enorm bedankt voor jullie bijdrage.

Ik ga van 9-6 februari helpen en zal daar uiteraard verslag van doen voor jullie. Ik hoop ook met foto’s, maar daar moet ik wel toestemming voor hebben. De omstandigheden worden in kamp Moira en nabijgelegen kampen met de dag slechter. Ondanks dat het ter plekke uitdelen van voedsel (bananen), warme kleren en dekens geen oplossing voor het grote migratieprobleem is, ben ik er toch van overtuigd dat dit de mensen daar nu helpt. Mijn team van 7 mensen gaat na een week uitdelen alweer terug naar Nederland, maar dan staat het volgende team alweer klaar. Wil je ook gaan? Bedenk dat er vele organisaties zijn die daar goed werk verzetten. Mocht je ook via BWC willen gaan, kijk dan op hun website https://www.becausewecarry.org een wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. 
Dank en to snel, Esther Pardijs (moeder Misha, groep 7)

Aanpassing TSO-tarieven aan nieuwe CAO Kinderopvang

Bij de start van het vijf-gelijke-dagenrooster zijn ook de TSO-tarieven aangepast. We hebben destijds gemeld dat de tarieven gelijke tred zouden houden met de CAO Kinderopvang, die geldt voor BSO Oog in Al en ingaat op 1 januari. Per die datum zullen we onze tarieven dan ook moeten aanpassen.

Helaas hebben de onderhandelingen eind 2019 nog niet tot een akkoord geleid: er is nog geen overeenstemming over de nieuwe CAO. Deze maand zijn twee dagen gepland voor vervolggesprekken. Naar verwachting zal in het voorjaar een nieuwe CAO afgesloten worden, die dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 geldt. Wij zullen de TSO medewerkers dan ook met terugwerkende kracht een nieuw, hoger, salaris moeten betalen.
Om te voorkomen dat we ouders met terugwerkende kracht meer moeten laten betalen, hebben we in overleg met de MR besloten om – zoals afgesproken – de tarieven aan te passen per 1 januari 2020. Dat betekent dat we een voorschot nemen op de onderhandelingen en een onderbouwde inschatting doen naar de uitkomsten.

De verwachting is dat de lonen met 3-4% zullen stijgen. Wij hebben daarom in ons TSO-tarief een stijging van ongeveer 4% doorgevoerd, afgerond op 5 cent. Het dagtarief komt daarmee op € 1,08 (was 1,03). Per week wordt het tarief € 5,40. De TSO-kosten worden in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Het oude termijnbedrag was € 19,06 en het nieuwe wordt € 19,98 per januari 2020.

Mocht na de afronding van de CAO-onderhandelingen blijken dat de stijging minder hoog of onverhoopt hoger is dan verwacht, dan verrekenen we het verschil in het tarief per januari 2021. De MR zal dit proces monitoren.

N.B. We begrijpen dat Debicare intussen ouders al heeft bericht over dit nieuwe tarief. Dat is niet de juiste volgorde en dat hebben we blijkbaar niet goed afgesproken. Onze excuses hiervoor.

Enquête onderwijstijden/TSO brengt enkele aandachtspunten naar voren

In november vroegen we je de ervaringen van jou en je kind(eren) met de nieuwe schooltijden en TSO met ons te delen. We ontvingen 92 reacties, wat een respons van ongeveer 50% inhoudt. Ook de leerkrachten vulden een enquête in. Dank jullie wel voor het brede inzicht dat jullie ons hebben gegeven!

1. Ouders grotendeels tevreden
Uit de resultaten maken we op dat verreweg de meeste ouders (76%) minimaal tevreden zijn. 63% van de respondenten vindt de nieuwe onderwijstijden en TSO daadwerkelijk een verbetering voor hun kind ten opzichte van het oude rooster.

De ervaringen met de TSO zijn zeer goed. Maar liefst 87% is tevreden of zeer tevreden. Ook het lunchmoment in de klas wordt met een score van 79% zeer gewaardeerd.

Aandachtspunten
Naast de brede positieve ervaringen, is er ook een aantal aandachtspunten dat naar voren is gekomen. Deze hebben wij als MR met de directie besproken:

Eettijd kleuters
Dat kleuters meer dan 15 minuten nodig hebben om te eten is veelvuldig opgemerkt. Wat school klaarblijkelijk niet helder heeft gecommuniceerd, is dat de kleuters al vanaf de start van het schooljaar 30 minuten de tijd krijgen om hun lunch op te eten. Dit is gelijk aan vorige jaren. Na het eerste kwartier gaan de leerkrachten rustig voorlezen of mogen de kinderen die al klaar zijn zelf een boekje pakken. Soms geeft de leerkracht alvast wat instructie voor het volgende onderdeel.

Broodtrommels niet leeg
Opgemerkt werd dat broodtrommels niet altijd leeg naar huis komen. Mochten kinderen thuis klagen over te weinig tijd of merk je dat de trommels te vaak niet leeg naar huis komen, bespreek dat dan met de groepsleerkracht(en).

Druk op het schoolplein
Tijdens de TSO is het druk op het schoolplein, zo werd opgemerkt. We hebben nu altijd met drie klassen tegelijk pauze. Daarom hebben we afgesproken dat per dag – per TSO-shift één groep onder begeleiding binnen mag spelen in de BSO-ruimte. Als het weer het toelaat en voldoende kinderen willen, gaat er ook weer een groep naar het veld.

2. Team ziet verbetering
Van de leerkrachten is 70% tevreden tot zeer tevreden met de nieuwe tijden. 80% Ervaart de nieuwe onderwijstijden als een verbetering voor de kinderen. Het lunchen met de kinderen wordt door alle teamleden als zeer prettig en als een verbetering ervaren. Ook ervaren zij meer rust in de klas, doordat het ‘weer-opstart-moment’ na de lunch soepeler verloopt. Het is fijn dat er meer duidelijkheid en regelmaat is voor de kinderen.

Aandachtspunten
Ook het team heeft enkele aandachtspunten benoemd, die wij met de directie hebben besproken:

Tijdstip lunch
De leerkrachten in de onderbouw ervaren hun eigen lunch als (te) vroeg. Voor de kinderen is de lunchtijd prima. Zij spelen immers buiten als de leerkracht pauze heeft en lunchen pas een halfuur later.

Contact met collega’s
Door de gescheiden pauzes (per bouw) zien en spreken de leerkrachten elkaar gedurende de dag minder. Het verminderde contact met de collega’s wordt als een gemis gezien. Het team heeft daarom afgesproken om, naast de gezamenlijke start in de ochtend, ook na schooltijd even bij elkaar te komen en de dag te bespreken.

Activiteiten TSO
Hoewel de tevredenheid van ouders over de TSO groot is, zien de leerkrachten nog verbeterpunten. Daarom is school in overleg gegaan met de TSO om meer en andere activiteiten te organiseren. Ook heeft school gesproken over het toezicht en de pedagogische samenwerking. De medewerkers van de TSO volgen een training Vreedzame School zodat zij nog beter op ons pedagogisch klimaat kunnen aansluiten.

Overdracht TSO
We hebben met de TSO-medewerkers afgesproken dat zij dagelijks aan elke groepsleerkracht een korte mondelinge overdracht doen.

Lunchmoment groep 3 en 4
We hebben bij de opzet van de nieuwe onderwijstijden heel bewust gekozen de kinderen éérst buiten te laten spelen om daarna uitgeraasd en met meer trek te eten in de klas. Door deze opbouw gaan ze ook rustiger de les in. De middenbouw zit echter in de laatste TSO-shift. De leerkrachten in groep 3 en 4 hebben het idee dat zij na de lunch te weinig tijd overhouden om lessen te geven. Zij hebben daarom voorgesteld om de indeling van de pauze om te keren. Zij willen graag dat de kinderen voordat ze op het gebruikelijke tijdstip buitenspelen met de TSO, eerst in de klas eten. De groepen 3 en 4 winnen zo minimaal 15 minuten lestijd in de middag.

Als MR hebben wij ingestemd met een proefperiode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie, waarna een evaluatie van de andere indeling van de TSO voor groep 3 en 4 volgt.

3. Reflectie
We hebben de directie gevraagd naar een reflectie op de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het veranderen van de onderwijstijden en TSO. Hierop is aangegeven:

“We merken dat we na schooltijd meer tijd hebben om met elkaar te overleggen, lessen voor te bereiden en bij- en nascholing te volgen. Dat komt de onderwijskwaliteit ten goede. Ook kunnen we de lesstof beter verdelen over de week, met vijf middagen. 60% van het team ervaart daarnaast een betere verdeling van de werkdruk over de week.

We zijn nog zoekende als het gaat om meer effectieve leertijd. Wat daar positief aan bijdraagt is meer rust in de klas, vooral na de lunch, zoals nu wordt ervaren. We onderzoeken momenteel nog welke methode voor Wereldoriëntatie het beste past. Dit maakt dat die lessen op dit moment nog minder gestructureerd verlopen en veel tijd kosten. We verwachten dat dit ongemak met de definitieve methodekeuze in februari wordt opgelost.”

4. Conclusie
We zijn iedereen erkentelijk voor het delen van de ervaringen en suggesties. Dat er een brede tevredenheid over de onderwijstijden en TSO is, laat zien dat school in een toch korte tijd al veel bereikt heeft en op de goede weg is. Uiteraard zijn er aandachtspunten en werken het team, de directie en TSO hard aan verbetering ervan.

Judith Thomassen, Sophie van den Berg, Coen de Hoop en Sophie Vos
mr@2emarnixschool.nl

Aandacht voor verkeer op de Spinozabrug: meld gevaarlijke situaties!

Veel kinderen fietsen tussen huis en school over de Spinozabrug. De fietsstroken over deze brug worden vrij veel tegen-de-richting-in gebruikt en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Op de relatief smalle fietsstroken is passeren bijna niet mogelijk, zeker niet als je naast je kind fietst. De politie is bezig een dossier aan te leggen en vraagt onveilige situaties telkens te melden om de urgentie te duiden. Mocht je gevaar van fietsers-tegen-de-richting-in meemaken op de Spinozabrug, dan stelt de verkeerscommissie het op prijs als je ze meldt via de ‘Slim Melden’ App van de gemeente Utrecht. Dit helpt om aandacht te krijgen voor het probleem zodat naar een oplossing gezocht wordt. We berichten hierover naar aanleiding van een mailtje van ouders aan de verkeerscomissie. Mocht je ook een probleem of een idee hebben over de verkeersveiligheid rondom of van/naar school, dan kun je dit sturen naar verkeer@2emarnixschool.nl

Nieuws van de Tussenschoolse Opvang

In samenwerking met de 2e Marnixschool verzorgt BSO Oog in Al het buitenspelen tijdens de TSO van maandag t/m vrijdag. Iedere groep heeft een vaste pedagogisch medewerk(st)er die de kinderen buiten begeleidt. Onderstaand kunt u lezen welke vaste pedagogisch medewerk(st)er het buitenspelen verzorgt van welke groep. De foto en naam van de TSO medewerk(st)er vindt u ook op het bord bij de ingang van de klas van uw kind.

NB Het kan voorkomen dat we met vervanging te maken krijgen in verband met vakantie of ziekte van een TSO medewerk(st)er. In dat geval doen we ons best om vervanging vanuit ons team in te zetten, die voor de (meeste) kinderen bekende gezichten zijn.

Hoe begeleiden we het buitenspel?
Onze TSO medewerkers staan met z’n drieën op het schoolplein. Zij doen actief mee met de kinderen in allerlei spelletjes of initiëren of begeleiden het spel (bijv. als scheidsrechter). Het komt ook voor dat een kind zijn verhaal kwijt wil aan één van ons of gewoon even wil kletsen.

Hoe ziet het buitenspeel – half uurtje er eigenlijk uit?
Kleuters: De vaste TSO medewerk(st)er komt de klas in en neemt alle kleuters mee naar buiten. De drie kleutergroepen gaan per klas naar buiten. Er zijn diverse buiten speelmaterialen voor de kinderen klaargelegd. De TSO medewerk(st)er speelt mee met de kinderen en houdt ook in de gaten of alles goed verloopt. Zo wordt er veel gevoetbald, touwtje gesprongen en tikkertje gespeeld. Samen met de kinderen zorgen we ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd. We gaan rustig per klas weer naar
binnen en zetten alvast met de kinderen het eten klaar totdat de leerkracht terug is in de klas. Wij zorgen dan voor een overdracht richting de leerkracht hoe het buiten spelen is gegaan.

Middenbouw: De groepen 3,4 en 5 komen zelfstandig naar buiten. De TSO medewerk(st)ers staan dan al op het schoolplein. Wanneer alle kinderen aanwezig zijn, wordt er door één van de TSO medewerk(st)er een activiteit aangeboden. Dit wordt meestal gedaan naast de ruimte van de tafeltennistafel. Soms doen er slechts enkele kinderen mee, andere keren een grote groep. Verder spelen de kinderen veelal hun eigen spel, dat zij bijvoorbeeld al speelden in hun kleine pauze. Er wordt veel gevoetbald, zombiebal gedaan en met de paardentouw gespeeld. Wanneer de bel gaat, gaan alle kinderen per klas op een aparte plek staan. Groep 5 gaat als eerste naar binnen en wordt dan gevolgd door groep 4 en als laatste groep 3. Wanneer de TSO medewerk(st)ers samen met de klas naar binnen gaan, staat de leerkracht ze al op te wachten bij de klas. Wij zorgen dan nog even voor een goede overdracht.

Bovenbouw: De groepen 6,7 en 8 komen ook zelfstandig naar buiten. De TSO medewerk(st)ers zijn dan al op het schoolplein om de kinderen op te vangen. Veel van deze kinderen voetballen graag. Zo heeft elke groep een vaste voetbaldag. Er staat ook een Champions League op het programma voor op de donderdag en vrijdag. Hier konden alle kinderen van de groepen 6,7 en 8 zich voor opgeven. Ze hebben in kleine teams tegen elkaar gevoetbald. En zal uiteindelijk één team de winnaar zijn. Veel kinderen vinden het ook lekker om te chillen en te kletsen met elkaar. Er zijn ook meiden die graag met paardentouwen spelen. Er wordt ook regelmatig gespeeld bij de tafeltennistafel om ‘rond de tafel’ te
spelen met een tennisbal. Als de bel gaat, lopen de TSO medewerk(st)ers met de groepen mee naar boven. Wanneer de leerkracht terug is in de klas, verzorgen we een korte overdracht .

Vacature in de MR


Voel je je als ouder betrokken bij de school en wil je graag actief meedenken over de gang van zaken op school? Meld je dan aan voor de Medezeggenschapsraad (MR)! Vanaf volgend schooljaar is er een vacature binnen de oudergeleding maar we bieden je de mogelijkheid om al vanaf januari als boventallig lid mee te draaien.

Wat doet de MR?
De MR adviseert onder meer over het schoolbeleid en kwaliteit van het onderwijs en denkt mee over onderwerpen als de onderwijsvisie, onderwijstijden en de renovatie/nieuwbouw van het schoolgebouw alsook de profilering en communicatie van de school en de TSO.

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders en vergadert zo’n 5 keer per jaar op een (dinsdag)avond om 19:30 uur. De directie schuift regelmatig bij het overleg aan. Ook buiten de vergaderingen is enige tijdsinvestering gewenst wanneer een onderwerp daarom vraagt.

De huidige MR bestaat uit leerkrachten Judith Thomassen en Sophie van den Berg, en ouders Sophie Vos en Coen de Hoop. De zittingstermijn van Sophie Vos verstrijkt eind van dit schooljaar. We hebben op dit moment grote onderwerpen op de agenda staan, zoals de renovatie/nieuwbouw van de school en de evaluatie van het nieuwe onderwijsrooster en de TSO. Voor de continuïteit van de MR vinden wij het belangrijk dat het nieuwe lid al na de kerstvakantie boventallig meedraait. De daadwerkelijke zittingstermijn vangt in het schooljaar 2020/2021 aan.

Meld je aan!
Heb je belangstelling voor een MR-lidmaatschap? Stuur dan een mail naar: mr@2emarnixschool.nl of spreek een van ons voor meer informatie aan. Als er meerdere kandidaten zijn, mogen de ouders van de 2e Marnixschool hun stem uitbrengen.

We vragen je voor 1 december je interesse kenbaar te maken.

Nieuw rooster: 5 gelijke dagen

Vanaf maandag 2 september gaan we werken met een rooster van 5 gelijke dagen van 8.30 – 14.15 uur. Alle kinderen worden zoals gebruikelijk om 8.30 uur in de groep verwacht.
De deuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen van groep 1/2 komen door de kleuteringang binnen en ouders brengen hen naar het juiste lokaal. De kinderen van groep 3, 4 en 5 komen door de hoofdingang en ouders kunnen hen ook tot de deur van de klas brengen om daar afscheid te nemen. De kinderen van de bovenbouw nemen buiten of beneden afscheid van hun ouder(s) en gaan zelf naar boven naar hun eigen groep. De leerkrachten staan klaar om iedereen te verwelkomen.

Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze waarin ze fruit/groenten eten en wat drinken en even naar buiten gaan.

Voor de lunch spelen de kinderen een half uur buiten onder begeleiding van BSO Oog in Al. Daarna is de lunch in de klas een moment van ontspanning. De leerlingen lunchen met elkaar en er is ook een leerkracht aanwezig. Ieder neemt zijn eigen gezonde lunch mee. Snoep of koek hoort daar niet bij. We eten aan een opgeruimde tafel en wensen elkaar ‘eet smakelijk’. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Als de lunch niet op gaat, zal deze weer mee terug naar huis gaan en niet weggegooid worden. Zo kun je zien wat je kind gegeten heeft en evt. de lunch op het eetgedrag aanpassen.

Om 14.15 uur is de school uit en komen de kinderen naar buiten, groep 1 t/m 3 onder begeleiding van de leerkracht op het kleuterplein, de andere kinderen komen door de hoofdingang naar buiten. Kinderen die bij de Stampertjes of Schavuiten blijven, komen niet naar buiten en gaan binnendoor naar de BSO.

Op de eerste studiedag hebben we een evaluatiebijeenkomst met het team om ervaringen uit te wisselen en indien nodig aanpassingen te maken. In de klas vragen we ook aan de kinderen hoe zij het nieuwe rooster ervaren. Feedback van ouders is ook welkom, de MR zal hier een rol in spelen.

De lesroosters zijn aangepast en nog meer op elkaar afgestemd, zodat we optimaal gebruik van middelen en ruimtes kunnen maken. De ochtenden vullen we over het algemeen met kernvakken en in de middagen is tijd voor zelfstandig werken en vakken als verkeer, wereldorëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en cultuureducatie (muziek, drama, beeldende vorming).

Op dinsdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 6 in de ochtend gym en groepen 7 en 8 in de middag. De groepen 1/2 hebben gym op woensdag en een nader in te delen dag.

Het wordt voor ons allemaal uitproberen en evalueren. We hebben er grondig over nagedacht en verwachten dat deze manier van werken nog beter bijdraagt aan onze doelen en visie!

Vakanties, feest- en studiedagen 2019 – 2020

De vakanties, studiedagen en vrije (feest)dagen voor de 2e Marnixschool volgend schooljaar zijn:

 • Studiedag: maandag 30 september 2019
 • Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober tot en met zondag 27 oktober 2019
 • Studiedag: vrijdag 6 december 2019
 • Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
 • Studiedag: donderdag 6 februari 2019
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020
 • Studiedag- PCOU Kennisdag: maandag 2 maart 2020
 • Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
 • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
 • Studiedag: woensdag 22 april 2020
 • Meivakantie: zaterdag 25 april tot en met dinsdag 5 mei 2020 [inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag]
 • Hemelvaartsdag: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
 • Pinkstervakantie: maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni 2020
 • Studiedag: dinsdag 23 juni 2o2o
 • Zomervakantie: zaterdag 18 juli tot en met zondag 30 augustus 2020

Vanaf 2 september werken we met een rooster van 5 gelijke dagen: elke dag van 8.30 – 14.15. De leerkrachten hebben overlegd over de nieuwe lesroosters, de andere dagindeling, en het verdelen van de ruimtes en middelen (pc’s en laptops) over de verschillende groepen. De roosters zijn goed ingedeeld en op elkaar afgestemd. Aan het gymrooster is ook de laatste hand gelegd. We kijken uit naar het nieuwe jaar!

Wereldoriëntatie: project Ruimtevaart

Na Pinksteren zijn we gestart met het derde jaarthema. We hebben gekozen voor het thema Ruimtevaart. In onze zoektocht naar een goede werkwijze die aansluit op onze visie proberen we deze periode Faqta; een relatief nieuwe thematische geïntegreerde aanpak voor groep 1 t/m 8. Faqta werkt met een rijke digitale leeromgeving met activerende lessen, waarin zelfstandig en ook samen wordt gewerkt.  Vakoverstijgende vaardigheden als communiceren, samenwerken en leren en werken in een digitale omgeving komen uitgebreid aan bod. Het geeft leerlingen de kans hun talenten te ontdekken en ze te leren zelfstandig onderzoek te doen. Beleving, ontdekken en onderzoekend leren staan centraal.

In alle groepen werken we op passend niveau over ruimtevaart. Op vrijdag 5 juli sluiten we het thema in de hele school af. Ouders zijn welkom om dan een kijkje te komen nemen. De groepsleerkrachten geven hier tegen die tijd meer informatie over.

Op weg naar een Rookvrije Generatie

De Hartstichting, KWF en het Longfonds hebben het initiatief genomen om te komen tot een Rookvrije Generatie. De ambitie is dat ieder kind dat is geboren vanaf 2017 volledig rookvrij en meerookvrij kan opgroeien. Nu is dat helaas nog niet mogelijk, want kinderen worden nog steeds overal geconfronteerd met sigaretten.

De vier basisscholen in Oog in Al werken samen met BSO Oog in Al, Anytime Fitness, Gelato Burano en Gezondheidscentrum Oog in Al aan een Rookvrij Oog in Al. Deze groep ondersteunt de ambitie en neemt het voortouw om met de wijk Oog in Al te investeren in een Rookvrije Generatie. Rookvrije zones, zoals nu steeds vaker ingevoerd in speeltuinen, sportclubs en op scholen, dragen bij aan de kans om nieuwe generaties rookvrij te laten opgroeien. Daarbij vermindert blootstelling aan roken de kans dat kinderen op latere leeftijd in de verleiding komen om te gaan roken.
Het verzoek om een gebied rookvrij te houden past goed in onze wijk waarin bewoners actief betrokken zijn bij elkaar. Een rookverbod is niet de insteek van dit initiatief. Na de zomer kom je in de wijk bordjes tegen met de wens om de schoolpleinen en de stoepen rond onze gebouwen rookvrij te houden. Roept dit project vragen op, neem dan eens een kijkje op www.rookvrijegeneratie.nl voor meer achtergrondinformatie. Ben je als professional, wijkpartner of bewoner enthousiast en wilt je zelf bijdragen aan een Rookvrij Oog in Al? Mail dan naar Stéphanie van Emmerik, projectleider Rookvrij Oog in Al via gezcoordinator@gzcooginal.nl