Verhuizing 2e Marnixschool naar tijdelijke locatie

Het is zover: de 2e Marnixschool gaat verhuizen naar een tijdelijke locatie. In schooljaar 2020/2021 verblijven we aan de Maetsuykerstraat 1A, ietsje verderop, in Lombok. De hoofdingang zit aan de Johannes Camphuysstraat, die zie je op de foto.

Komend schooljaar wordt ons huidige gebouw, dat stamt uit 1950, grondig gerenoveerd, deels gesloopt en nieuw aangebouwd. In september 2021 hopen we te starten in een vernieuwd, fris gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd!

We zijn dus even weg van onze vertrouwde stek aan de Dantelaan. Voor een kennismaking ben je van harte welkom op de Maetsuykerstraat!

Twee nieuwe leden in de MR

Nieuw MR-lid Jelmer van der Linden stelt zich voor Zoals in een eerder bericht aangekondigd, ga ik mij vanaf volgend schooljaar met veel plezier inzetten voor de Medezeggenschapsraad (MR). Mijn naam is Jelmer van der Linden en mijn dochters Roos en Sofie zitten volgend schooljaar in groep 5 en 2.Er staat veel op stapel de […]

Nieuws van de MR: nieuw lid en klankbordgroep

Betrokken gebleven bij het beleid
Ook voor de Medezeggenschapsraad (MR) is het een vreemde tijd. In de afgelopen periode van thuisonderwijs hebben wij ons vooral opgesteld als sparringpartner van Josette en Coen. Wij hebben als MR onderling contact gehouden en gereflecteerd op de ontwikkeling die wij in het thuisonderwijs zagen. Tijdens een ingelast overleg in april hebben we het gesprek gevoerd over de pedagogische en praktische uitgangspunten van het klassikale onderwijs. Na twee schooldagen met halve klassen kwam de MR wederom via Teams bijeen. We hebben Josette gecomplimenteerd met de uitvoering die is gegeven aan het weer naar school gaan van de kinderen. En in het bijzonder met de indeling van de cohorten naar gezin én zoveel mogelijk afgestemd op de BSO-dagen, de communicatie en mooie publiciteit. Als er ervaringen met het thuisonderwijs en het weer naar school gaan zijn die je graag met ons wilt delen, dan kun je mailen naar mr@2emarnixschool.nl.

Nieuw MR-lid 2020-2021: Jelmer van der Linden
Naar aanleiding van onze oproep voor een nieuwe MR-lid, hebben enkele ouders interesse getoond. Uiteindelijk is er één ouder die zich formeel kandidaat heeft gesteld. Wij verwelkomen Jelmer van der Linden per komend schooljaar in de MR. Jelmer is de vader van Roos (groep 4) en Sofie (Zeesterren). Hij zal samen met Wouter van Keulen de oudergeleding vormen.

Update klankbordgroep renovatie schoolgebouw
Ondanks de bijzondere tijd waarin wij leven, is de klankbordgroep de afgelopen periode van start gegaan. Vanuit de vele aanmeldingen heeft de directie een selectie gemaakt van ouders met passende achtergronden. Want naast betrokkenheid creëren vanuit de ouders, is het ook echt de bedoeling om gebruik te maken van de juiste expertise om tot een geweldig schoolgebouw te komen voor onze kinderen. De volgende ouders nemen zitting in de groep: Wietske Le Feber, Marieke Schut, Gijs Gast, Peter Verduijn, Jeroen Hovens, Sietze Haitsma, Niels Achterberg en Wouter van Keulen. Vanuit het team is juf Esther betrokken.

Wij hebben de afgelopen vergaderingen de plannen ingezien (voorontwerp) en voorzien van feedback. Tot ons plezier worden onze punten opgepakt en zien wij dat onze bijdrage een toegevoegde waarde heeft. Zonder teveel in details te treden zijn wij enthousiast over het voorontwerp en verheugen wij ons op de volgende ontwerp stappen.

Daarnaast is onze groep gevraagd te helpen bij het inrichten van het nieuwe plein. Dit betekent aan de slag gaan met het ontwerp, de organisatie en de financiering. Dit doen wij uiteraard in nauw overleg met de directie.

Begin juni is de definitieve ontwerpfase van start gegaan. In een volgend Marnixnieuws zullen jullie daar vast meer over horen. Zijn er vragen of opmerkingen welke wij mee moeten nemen in onze reflectie? Deel deze via het mr@2emarnixschool.nl, of schiet een van de leden van de klankbordgroep aan.

MR 2e Marnixschool

Luizencontroles nieuwe stijl: zelf doen

Even leek het erop dat het thuisscholen de hoofdluis zou uitroeien, maar helaas…ze zijn alweer gesignaleerd op onze school. 

Normaal gesproken controleren de luizenmoeders iedere vrijdag na de vakanties alle kinderhoofden. Worden in een klas luizen of neten gevonden, dan krijgen de ouders bericht met het verzoek om te behandelen. Ook herhalen de luizenmoeders de controles de daarop volgende week/weken. Dit kan nu niet vanwege de RIVM-richtlijnen. 

Regelmatig zelf controleren
Met regelmaat zullen we jullie daarom vragen om de haren van je kind te controleren op neten of hoofdluis. Vind je luizen of neten, meld het dan alsjeblieft z.s.m. aan de leerkracht! Alleen dan krijgen alle ouders van klasgenoten een mail om ook hun kinderen te controleren. Dit voorkomt dat de luizen steeds blijven overlopen…

Hoe controleer je?
Als je controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren, zo dicht mogelijk op de hoofdhuid. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen zijn lichtgrijs en zo groot als een sesamzaadje en ze bewegen. Zie je doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).

Wat doe je als je een luis of neet vindt?
Heb je een luis of neet ontdekt, controleer dan alle gezinsleden en vertel aan directe contacten (school, vriendjes, oppas) dat er in het gezin hoofdluis is gevonden. In de instructiefilm van het RIVM kan je ook zien hoe je het beste kunt controleren en Natuurlijk: behandelen! Zie onderaan deze pagina

Dank!
Bedankt voor je medewerking! Want…alleen samen krijgen we hoofdluis onder controle 😉

De Luizenmoeders

Protocol volledige opening per 8 juni

Op 28 mei kwam het protocol met richtlijnen voor volledige opening van de basisscholen vanuit de PO Raad beschikbaar. Veel richtlijnen die wij nu al volgen blijven gehandhaafd. We hebben voor 11 mei gelukkig al de nodige voorbereidingen getroffen, met verschillende ingangen van plein en school, looproutes en hygienemaatregelen. De aanpassingen die we op basis van het vernieuwde protocol doen, zijn vanmorgen besproken met de MR.

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:

  1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
  5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  6. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
  7. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Het belangrijkste verschil is dat we nu niet met halve maar met hele klassen werken. Ook stagiairs en externe begeleiders komen weer in school. Het zal dus drukker worden in en om school, en dat vraagt nog meer om discipline.

We hebben de afgelopen weken gezien dat we ons met elkaar aan de afspraken kunnen houden: ‘kiss en ride’, verschillende tijden, meer ingangen, afstand houden en de rust bewaren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dat vanaf 8 juni, nu met hele klassen, kunnen voortzetten!

2e Marnixschool in het nieuws!

In deze bijzondere tijden, die ook grote impact hebben op het onderwijs is er veel media-aandacht voor scholen. De 2e Marnixschool is veel in het nieuws deze dagen!

Interviewers van het Algemeen Dagblad zijn op school geweest voor een gesprek met juf Josette en juf Nienke: https://www.ad.nl/utrecht/we-mogen-weer-naar-school-zo-zitten-de-kinderen-van-deze-utrechtse-basisschool-morgen-in-de-klas~af2dd806/ (het is een ‘premium artikel, hopelijk te lezen).

Juf Josette is ook gevraagd om aanstaande zaterdag mee te praten bij ‘WNL op Zaterdag’, op radio 1. En: bij de opening op 11 mei komt ‘Goedemorgen Nederland’ live verslag doen van de opening op de 2e Marnixschool.

Wil je terugluisteren? https://www.nporadio1.nl/wnl-op-zaterdag/uitzendingen/862783-2020-05-09

of terugkijken (De 2e Marnixschool komt elk half uur in beeld en aan bod):

De school gaat weer open!

De afgelopen drie dagen hebben we weer kunnen wennen aan onderwijs na de meivakantie. Op school hebben we alle voorbereidingen getroffen om maandag de eerste leerlingen weer te kunnen ontvangen. We kijken er naar uit!
In de bijlage schoolbrede informatie en afspraken over de indeling, schooldagen, thuisonderwijs, onderwijsinhoud, hygienemaatregelen en andere dingen die anders zijn dan we gewend zijn of waren.

Voor het onderwijs geldt dat alle kinderen twee dagen fysiek onderwijs krijgen en drie dagen thuisonderwijs zoals ze zijn gewend. Belangrijk verschil met de voorgaande periode is dat de leerkrachten nu dagelijks fysiek lesgeven en daardoor tijdens schooltijden minder goed bereikbaar zijn voor vragen van de ‘thuisleerlingen’. Antwoorden op prangende vragen komen dus pas na 14.30. Kinderen kunnen als ze op school zijn uiteraard ook alle vragen stellen over hun thuiswerk.

Kinderen uit hetzelfde gezin, gaan op dezelfde dagen naar school. In overleg met de BSO’s hebben we dat zoveel mogelijk op de vaste BSO-dagen gepland.

De groepsleerkrachten hebben per groep gecommuniceerd (of doen dat nog) over het programma voor volgende week en de klasspecifieke zaken.

Because We Carry – Dank!

Lieve ouders van de 2e Marnixschool,

Wat een ongelofelijke avond was dat voor mij: de Kerstviering. Of eigenlijk niet voor mij, maar voor de vluchtelingen in Lesbos. Want nadat ik mocht uitleggen wat ik in februari ga doen, werden alle drie de mandjes gevuld bij de uitgangen en de lijst met tikkies (beheerd door mijn 3 lieve mannen) gul ingevuld. Nog diezelfde avond had ik het geld bij elkaar! Dat is boven verwachting! Namens de organisatie Because We Carry en de vluchtelingen alvast enorm bedankt voor jullie bijdrage.

Ik ga van 9-6 februari helpen en zal daar uiteraard verslag van doen voor jullie. Ik hoop ook met foto’s, maar daar moet ik wel toestemming voor hebben. De omstandigheden worden in kamp Moira en nabijgelegen kampen met de dag slechter. Ondanks dat het ter plekke uitdelen van voedsel (bananen), warme kleren en dekens geen oplossing voor het grote migratieprobleem is, ben ik er toch van overtuigd dat dit de mensen daar nu helpt. Mijn team van 7 mensen gaat na een week uitdelen alweer terug naar Nederland, maar dan staat het volgende team alweer klaar. Wil je ook gaan? Bedenk dat er vele organisaties zijn die daar goed werk verzetten. Mocht je ook via BWC willen gaan, kijk dan op hun website https://www.becausewecarry.org een wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. 
Dank en to snel, Esther Pardijs (moeder Misha, groep 7)

Aanpassing TSO-tarieven aan nieuwe CAO Kinderopvang

Bij de start van het vijf-gelijke-dagenrooster zijn ook de TSO-tarieven aangepast. We hebben destijds gemeld dat de tarieven gelijke tred zouden houden met de CAO Kinderopvang, die geldt voor BSO Oog in Al en ingaat op 1 januari. Per die datum zullen we onze tarieven dan ook moeten aanpassen.

Helaas hebben de onderhandelingen eind 2019 nog niet tot een akkoord geleid: er is nog geen overeenstemming over de nieuwe CAO. Deze maand zijn twee dagen gepland voor vervolggesprekken. Naar verwachting zal in het voorjaar een nieuwe CAO afgesloten worden, die dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 geldt. Wij zullen de TSO medewerkers dan ook met terugwerkende kracht een nieuw, hoger, salaris moeten betalen.
Om te voorkomen dat we ouders met terugwerkende kracht meer moeten laten betalen, hebben we in overleg met de MR besloten om – zoals afgesproken – de tarieven aan te passen per 1 januari 2020. Dat betekent dat we een voorschot nemen op de onderhandelingen en een onderbouwde inschatting doen naar de uitkomsten.

De verwachting is dat de lonen met 3-4% zullen stijgen. Wij hebben daarom in ons TSO-tarief een stijging van ongeveer 4% doorgevoerd, afgerond op 5 cent. Het dagtarief komt daarmee op € 1,08 (was 1,03). Per week wordt het tarief € 5,40. De TSO-kosten worden in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Het oude termijnbedrag was € 19,06 en het nieuwe wordt € 19,98 per januari 2020.

Mocht na de afronding van de CAO-onderhandelingen blijken dat de stijging minder hoog of onverhoopt hoger is dan verwacht, dan verrekenen we het verschil in het tarief per januari 2021. De MR zal dit proces monitoren.

N.B. We begrijpen dat Debicare intussen ouders al heeft bericht over dit nieuwe tarief. Dat is niet de juiste volgorde en dat hebben we blijkbaar niet goed afgesproken. Onze excuses hiervoor.

Enquête onderwijstijden/TSO brengt enkele aandachtspunten naar voren

In november vroegen we je de ervaringen van jou en je kind(eren) met de nieuwe schooltijden en TSO met ons te delen. We ontvingen 92 reacties, wat een respons van ongeveer 50% inhoudt. Ook de leerkrachten vulden een enquête in. Dank jullie wel voor het brede inzicht dat jullie ons hebben gegeven!

1. Ouders grotendeels tevreden
Uit de resultaten maken we op dat verreweg de meeste ouders (76%) minimaal tevreden zijn. 63% van de respondenten vindt de nieuwe onderwijstijden en TSO daadwerkelijk een verbetering voor hun kind ten opzichte van het oude rooster.

De ervaringen met de TSO zijn zeer goed. Maar liefst 87% is tevreden of zeer tevreden. Ook het lunchmoment in de klas wordt met een score van 79% zeer gewaardeerd.

Aandachtspunten
Naast de brede positieve ervaringen, is er ook een aantal aandachtspunten dat naar voren is gekomen. Deze hebben wij als MR met de directie besproken:

Eettijd kleuters
Dat kleuters meer dan 15 minuten nodig hebben om te eten is veelvuldig opgemerkt. Wat school klaarblijkelijk niet helder heeft gecommuniceerd, is dat de kleuters al vanaf de start van het schooljaar 30 minuten de tijd krijgen om hun lunch op te eten. Dit is gelijk aan vorige jaren. Na het eerste kwartier gaan de leerkrachten rustig voorlezen of mogen de kinderen die al klaar zijn zelf een boekje pakken. Soms geeft de leerkracht alvast wat instructie voor het volgende onderdeel.

Broodtrommels niet leeg
Opgemerkt werd dat broodtrommels niet altijd leeg naar huis komen. Mochten kinderen thuis klagen over te weinig tijd of merk je dat de trommels te vaak niet leeg naar huis komen, bespreek dat dan met de groepsleerkracht(en).

Druk op het schoolplein
Tijdens de TSO is het druk op het schoolplein, zo werd opgemerkt. We hebben nu altijd met drie klassen tegelijk pauze. Daarom hebben we afgesproken dat per dag – per TSO-shift één groep onder begeleiding binnen mag spelen in de BSO-ruimte. Als het weer het toelaat en voldoende kinderen willen, gaat er ook weer een groep naar het veld.

2. Team ziet verbetering
Van de leerkrachten is 70% tevreden tot zeer tevreden met de nieuwe tijden. 80% Ervaart de nieuwe onderwijstijden als een verbetering voor de kinderen. Het lunchen met de kinderen wordt door alle teamleden als zeer prettig en als een verbetering ervaren. Ook ervaren zij meer rust in de klas, doordat het ‘weer-opstart-moment’ na de lunch soepeler verloopt. Het is fijn dat er meer duidelijkheid en regelmaat is voor de kinderen.

Aandachtspunten
Ook het team heeft enkele aandachtspunten benoemd, die wij met de directie hebben besproken:

Tijdstip lunch
De leerkrachten in de onderbouw ervaren hun eigen lunch als (te) vroeg. Voor de kinderen is de lunchtijd prima. Zij spelen immers buiten als de leerkracht pauze heeft en lunchen pas een halfuur later.

Contact met collega’s
Door de gescheiden pauzes (per bouw) zien en spreken de leerkrachten elkaar gedurende de dag minder. Het verminderde contact met de collega’s wordt als een gemis gezien. Het team heeft daarom afgesproken om, naast de gezamenlijke start in de ochtend, ook na schooltijd even bij elkaar te komen en de dag te bespreken.

Activiteiten TSO
Hoewel de tevredenheid van ouders over de TSO groot is, zien de leerkrachten nog verbeterpunten. Daarom is school in overleg gegaan met de TSO om meer en andere activiteiten te organiseren. Ook heeft school gesproken over het toezicht en de pedagogische samenwerking. De medewerkers van de TSO volgen een training Vreedzame School zodat zij nog beter op ons pedagogisch klimaat kunnen aansluiten.

Overdracht TSO
We hebben met de TSO-medewerkers afgesproken dat zij dagelijks aan elke groepsleerkracht een korte mondelinge overdracht doen.

Lunchmoment groep 3 en 4
We hebben bij de opzet van de nieuwe onderwijstijden heel bewust gekozen de kinderen éérst buiten te laten spelen om daarna uitgeraasd en met meer trek te eten in de klas. Door deze opbouw gaan ze ook rustiger de les in. De middenbouw zit echter in de laatste TSO-shift. De leerkrachten in groep 3 en 4 hebben het idee dat zij na de lunch te weinig tijd overhouden om lessen te geven. Zij hebben daarom voorgesteld om de indeling van de pauze om te keren. Zij willen graag dat de kinderen voordat ze op het gebruikelijke tijdstip buitenspelen met de TSO, eerst in de klas eten. De groepen 3 en 4 winnen zo minimaal 15 minuten lestijd in de middag.

Als MR hebben wij ingestemd met een proefperiode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie, waarna een evaluatie van de andere indeling van de TSO voor groep 3 en 4 volgt.

3. Reflectie
We hebben de directie gevraagd naar een reflectie op de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het veranderen van de onderwijstijden en TSO. Hierop is aangegeven:

“We merken dat we na schooltijd meer tijd hebben om met elkaar te overleggen, lessen voor te bereiden en bij- en nascholing te volgen. Dat komt de onderwijskwaliteit ten goede. Ook kunnen we de lesstof beter verdelen over de week, met vijf middagen. 60% van het team ervaart daarnaast een betere verdeling van de werkdruk over de week.

We zijn nog zoekende als het gaat om meer effectieve leertijd. Wat daar positief aan bijdraagt is meer rust in de klas, vooral na de lunch, zoals nu wordt ervaren. We onderzoeken momenteel nog welke methode voor Wereldoriëntatie het beste past. Dit maakt dat die lessen op dit moment nog minder gestructureerd verlopen en veel tijd kosten. We verwachten dat dit ongemak met de definitieve methodekeuze in februari wordt opgelost.”

4. Conclusie
We zijn iedereen erkentelijk voor het delen van de ervaringen en suggesties. Dat er een brede tevredenheid over de onderwijstijden en TSO is, laat zien dat school in een toch korte tijd al veel bereikt heeft en op de goede weg is. Uiteraard zijn er aandachtspunten en werken het team, de directie en TSO hard aan verbetering ervan.

Judith Thomassen, Sophie van den Berg, Coen de Hoop en Sophie Vos
mr@2emarnixschool.nl