knutselwerkje

Ons onderwijs

In groep 1 en 2 werken we aan de hand van thema’s. Met de thema’s sluiten we aan bij de belevingswereld van kleuters én maken we een rijke leeromgeving met lesdoelen. We gebruiken vaak programma’s van De Kleuteruniversiteit. In de onderbouw leren kinderen spelenderwijs.

Vanaf groep 3 werken we met verschillende lesmethoden die allemaal voldoen aan de kaders van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling.

In groep 3 leren kinderen vooral schrijven, lezen, rekenen en spellen. Leren lezen in groep 3 doen we met de lesmethode ‘Lijn 3’. In de groepen daarna gebruiken we voor technisch lezen de methode ‘Estafette’. Schrijven doen we met ‘Klinkers’, rekenen met ‘Pluspunt’ en taal en spelling (vanaf eind groep 3) met ‘Staal’.

Vanaf groep 3 breiden we uit met het vak verkeer. Hiervoor gebruiken we de actuele methode van Veilig Verkeer Nederland. We doen in groep 7 mee met het Fietsexamen.
Vanaf groep 5 komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur op het programma. De bijbehorende, deels digitale, methode heet ‘Blink Wereld’. Ook krijgen de kinderen dan Engelse les met ‘Groove me’.

Verder besteden we aandacht aan…

Cultuureducatie en ateliers

Naar het museum, cultureel erfgoed in Utrecht of naar een theatervoorstelling: jaarlijks organiseert onze cultuurcoördinator voor alle groepen leuke en leerzame uitstapjes. Onze ‘ateliers’ zijn culturele ochtenden of middagen op school die aansluiten op de thema’s in de reguliere lessen. Vijf keer per jaar hebben we een groepsoverstijgend atelier op de 2e Marnixschool, in samenwerking met onze cultureel partner Het Wilde Westen. Kunstenaars uit de buurt verzorgen deze creatieve lessen. De leerlingen kunnen dan kiezen uit een groot aanbod van kunstactiviteiten, zoals beeldende vorming, dans, muziek, techniek en drama. Leerkrachten bedenken de thema’s en activiteiten samen met Het Wilde Westen. Zo integreren we cultuuronderwijs in het lesprogramma en stimuleren we creatief denken bij de kinderen.

Muziek

In schooljaar 2018/2019 zijn we gestart met een driejarig project om structureel muzieklessen op school te geven samen met Het Wilde Westen, en met studenten van de opleiding Docent Muziek van het Conservatorium (HKU). We werken met een aansprekende muziekmethode en besteden aandacht aan alle domeinen van muziek: zingen, muziek maken, luisteren, noteren en lezen én bewegen.

Natuur- en milieueducatie

In alle groepen werken we aan natuur- en milieueducatie, het liefst buiten in de natuur! Kinderen beleven zo unieke natuurervaringen. In de schooltuinen oogsten de kinderen zelfgekweekte groenten. De kinderen  maken bijvoorbeeld soep en proeven de sla van hun eigen oogst. Tijdens dierverzorgingslessen op de Steedes leren kinderen wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van boerderijdieren. De groepen gaan ook op bezoek bij boerderijen in de omgeving of bijvoorbeeld bij een imker. Met ontdek-materialen en leskisten gaan de kinderen ook op of rondom school aan het werk. We werken hierin samen met ‘Utrecht Natuurlijk’.

(Wereld)burgerschap

Burgerschapsvorming laat kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om dat ze ‘brave burgers’ worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening. Wij staan voor een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en waarin kinderen leren wat het is om een democratisch burger te zijn. Wij vinden het belangrijk om een positief, sociaal en veilig schoolklimaat te bieden. We gebruiken onder meer lessen van de Vreedzame School om (wereld)burgerschap te bevorderen. We besteden ook aandacht aan levensbeschouwing, relaties en seksuele vorming en rouwverwerking.