Enquête onderwijstijden/TSO brengt enkele aandachtspunten naar voren

In november vroegen we je de ervaringen van jou en je kind(eren) met de nieuwe schooltijden en TSO met ons te delen. We ontvingen 92 reacties, wat een respons van ongeveer 50% inhoudt. Ook de leerkrachten vulden een enquête in. Dank jullie wel voor het brede inzicht dat jullie ons hebben gegeven!

1. Ouders grotendeels tevreden
Uit de resultaten maken we op dat verreweg de meeste ouders (76%) minimaal tevreden zijn. 63% van de respondenten vindt de nieuwe onderwijstijden en TSO daadwerkelijk een verbetering voor hun kind ten opzichte van het oude rooster.

De ervaringen met de TSO zijn zeer goed. Maar liefst 87% is tevreden of zeer tevreden. Ook het lunchmoment in de klas wordt met een score van 79% zeer gewaardeerd.

Aandachtspunten
Naast de brede positieve ervaringen, is er ook een aantal aandachtspunten dat naar voren is gekomen. Deze hebben wij als MR met de directie besproken:

Eettijd kleuters
Dat kleuters meer dan 15 minuten nodig hebben om te eten is veelvuldig opgemerkt. Wat school klaarblijkelijk niet helder heeft gecommuniceerd, is dat de kleuters al vanaf de start van het schooljaar 30 minuten de tijd krijgen om hun lunch op te eten. Dit is gelijk aan vorige jaren. Na het eerste kwartier gaan de leerkrachten rustig voorlezen of mogen de kinderen die al klaar zijn zelf een boekje pakken. Soms geeft de leerkracht alvast wat instructie voor het volgende onderdeel.

Broodtrommels niet leeg
Opgemerkt werd dat broodtrommels niet altijd leeg naar huis komen. Mochten kinderen thuis klagen over te weinig tijd of merk je dat de trommels te vaak niet leeg naar huis komen, bespreek dat dan met de groepsleerkracht(en).

Druk op het schoolplein
Tijdens de TSO is het druk op het schoolplein, zo werd opgemerkt. We hebben nu altijd met drie klassen tegelijk pauze. Daarom hebben we afgesproken dat per dag – per TSO-shift één groep onder begeleiding binnen mag spelen in de BSO-ruimte. Als het weer het toelaat en voldoende kinderen willen, gaat er ook weer een groep naar het veld.

2. Team ziet verbetering
Van de leerkrachten is 70% tevreden tot zeer tevreden met de nieuwe tijden. 80% Ervaart de nieuwe onderwijstijden als een verbetering voor de kinderen. Het lunchen met de kinderen wordt door alle teamleden als zeer prettig en als een verbetering ervaren. Ook ervaren zij meer rust in de klas, doordat het ‘weer-opstart-moment’ na de lunch soepeler verloopt. Het is fijn dat er meer duidelijkheid en regelmaat is voor de kinderen.

Aandachtspunten
Ook het team heeft enkele aandachtspunten benoemd, die wij met de directie hebben besproken:

Tijdstip lunch
De leerkrachten in de onderbouw ervaren hun eigen lunch als (te) vroeg. Voor de kinderen is de lunchtijd prima. Zij spelen immers buiten als de leerkracht pauze heeft en lunchen pas een halfuur later.

Contact met collega’s
Door de gescheiden pauzes (per bouw) zien en spreken de leerkrachten elkaar gedurende de dag minder. Het verminderde contact met de collega’s wordt als een gemis gezien. Het team heeft daarom afgesproken om, naast de gezamenlijke start in de ochtend, ook na schooltijd even bij elkaar te komen en de dag te bespreken.

Activiteiten TSO
Hoewel de tevredenheid van ouders over de TSO groot is, zien de leerkrachten nog verbeterpunten. Daarom is school in overleg gegaan met de TSO om meer en andere activiteiten te organiseren. Ook heeft school gesproken over het toezicht en de pedagogische samenwerking. De medewerkers van de TSO volgen een training Vreedzame School zodat zij nog beter op ons pedagogisch klimaat kunnen aansluiten.

Overdracht TSO
We hebben met de TSO-medewerkers afgesproken dat zij dagelijks aan elke groepsleerkracht een korte mondelinge overdracht doen.

Lunchmoment groep 3 en 4
We hebben bij de opzet van de nieuwe onderwijstijden heel bewust gekozen de kinderen éérst buiten te laten spelen om daarna uitgeraasd en met meer trek te eten in de klas. Door deze opbouw gaan ze ook rustiger de les in. De middenbouw zit echter in de laatste TSO-shift. De leerkrachten in groep 3 en 4 hebben het idee dat zij na de lunch te weinig tijd overhouden om lessen te geven. Zij hebben daarom voorgesteld om de indeling van de pauze om te keren. Zij willen graag dat de kinderen voordat ze op het gebruikelijke tijdstip buitenspelen met de TSO, eerst in de klas eten. De groepen 3 en 4 winnen zo minimaal 15 minuten lestijd in de middag.

Als MR hebben wij ingestemd met een proefperiode tussen de kerst- en voorjaarsvakantie, waarna een evaluatie van de andere indeling van de TSO voor groep 3 en 4 volgt.

3. Reflectie
We hebben de directie gevraagd naar een reflectie op de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het veranderen van de onderwijstijden en TSO. Hierop is aangegeven:

“We merken dat we na schooltijd meer tijd hebben om met elkaar te overleggen, lessen voor te bereiden en bij- en nascholing te volgen. Dat komt de onderwijskwaliteit ten goede. Ook kunnen we de lesstof beter verdelen over de week, met vijf middagen. 60% van het team ervaart daarnaast een betere verdeling van de werkdruk over de week.

We zijn nog zoekende als het gaat om meer effectieve leertijd. Wat daar positief aan bijdraagt is meer rust in de klas, vooral na de lunch, zoals nu wordt ervaren. We onderzoeken momenteel nog welke methode voor Wereldoriëntatie het beste past. Dit maakt dat die lessen op dit moment nog minder gestructureerd verlopen en veel tijd kosten. We verwachten dat dit ongemak met de definitieve methodekeuze in februari wordt opgelost.”

4. Conclusie
We zijn iedereen erkentelijk voor het delen van de ervaringen en suggesties. Dat er een brede tevredenheid over de onderwijstijden en TSO is, laat zien dat school in een toch korte tijd al veel bereikt heeft en op de goede weg is. Uiteraard zijn er aandachtspunten en werken het team, de directie en TSO hard aan verbetering ervan.

Judith Thomassen, Sophie van den Berg, Coen de Hoop en Sophie Vos
mr@2emarnixschool.nl