Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft ons schoolbestuur gevraagd om de Cito-gegevens van leerlingen uit het leerlingvolgsysteem te verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. De Cito-gegevens worden gebruikt voor twee doeleindes: wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitszorg van scholen. Om inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces is het belangrijk dat scholen inzicht hebben in de leergroei van hun leerlingen. Hiervoor is het nodig om gegevens over de ontwikkeling van leerlingen op de domeinen rekenen en taal over hun loopbaan bijeen te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van vergelijkbare leerlingen op nationaal niveau.

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Ons bestuur gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO.

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar individuele leerlingen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht je ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van je eigen kind, dan kun je dit kenbaar maken bij ons via administratie@2emarnixschool.nl Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.