Nieuws van de MR: nieuw lid en klankbordgroep

Betrokken gebleven bij het beleid
Ook voor de Medezeggenschapsraad (MR) is het een vreemde tijd. In de afgelopen periode van thuisonderwijs hebben wij ons vooral opgesteld als sparringpartner van Josette en Coen. Wij hebben als MR onderling contact gehouden en gereflecteerd op de ontwikkeling die wij in het thuisonderwijs zagen. Tijdens een ingelast overleg in april hebben we het gesprek gevoerd over de pedagogische en praktische uitgangspunten van het klassikale onderwijs. Na twee schooldagen met halve klassen kwam de MR wederom via Teams bijeen. We hebben Josette gecomplimenteerd met de uitvoering die is gegeven aan het weer naar school gaan van de kinderen. En in het bijzonder met de indeling van de cohorten naar gezin én zoveel mogelijk afgestemd op de BSO-dagen, de communicatie en mooie publiciteit. Als er ervaringen met het thuisonderwijs en het weer naar school gaan zijn die je graag met ons wilt delen, dan kun je mailen naar mr@2emarnixschool.nl.

Nieuw MR-lid 2020-2021: Jelmer van der Linden
Naar aanleiding van onze oproep voor een nieuwe MR-lid, hebben enkele ouders interesse getoond. Uiteindelijk is er één ouder die zich formeel kandidaat heeft gesteld. Wij verwelkomen Jelmer van der Linden per komend schooljaar in de MR. Jelmer is de vader van Roos (groep 4) en Sofie (Zeesterren). Hij zal samen met Wouter van Keulen de oudergeleding vormen.

Update klankbordgroep renovatie schoolgebouw
Ondanks de bijzondere tijd waarin wij leven, is de klankbordgroep de afgelopen periode van start gegaan. Vanuit de vele aanmeldingen heeft de directie een selectie gemaakt van ouders met passende achtergronden. Want naast betrokkenheid creëren vanuit de ouders, is het ook echt de bedoeling om gebruik te maken van de juiste expertise om tot een geweldig schoolgebouw te komen voor onze kinderen. De volgende ouders nemen zitting in de groep: Wietske Le Feber, Marieke Schut, Gijs Gast, Peter Verduijn, Jeroen Hovens, Sietze Haitsma, Niels Achterberg en Wouter van Keulen. Vanuit het team is juf Esther betrokken.

Wij hebben de afgelopen vergaderingen de plannen ingezien (voorontwerp) en voorzien van feedback. Tot ons plezier worden onze punten opgepakt en zien wij dat onze bijdrage een toegevoegde waarde heeft. Zonder teveel in details te treden zijn wij enthousiast over het voorontwerp en verheugen wij ons op de volgende ontwerp stappen.

Daarnaast is onze groep gevraagd te helpen bij het inrichten van het nieuwe plein. Dit betekent aan de slag gaan met het ontwerp, de organisatie en de financiering. Dit doen wij uiteraard in nauw overleg met de directie.

Begin juni is de definitieve ontwerpfase van start gegaan. In een volgend Marnixnieuws zullen jullie daar vast meer over horen. Zijn er vragen of opmerkingen welke wij mee moeten nemen in onze reflectie? Deel deze via het mr@2emarnixschool.nl, of schiet een van de leden van de klankbordgroep aan.

MR 2e Marnixschool