groepsfoto medezeggenschapsraad 2e Marnixschool

Nieuws van de MR: terugkijken en vooruitblikken

In dit bericht blikken wij als Medezeggenschapsraad (MR) terug op onze werkzaamheden in het schooljaar 2018-2019.

Nieuwe leden
Het schooljaar startte voor de MR met twee nieuwe leden. Leerkracht Sophie van den Berg en ouder Coen de Hoop kwamen de MR versterken. Omdat de MR een roerig jaar achter de rug had, vingen we aan met een goede kennismaking. Communicatie was voor ons sowieso belangrijk. Niet alleen intern maar ook extern, met de ouders. Zo stelden wij onszelf aan het begin van het schooljaar voor tijdens de informatieavond en hebben wij frequent het wel en wee van de MR gedeeld in het Marnixnieuws. Hierbij nodigden wij ouders altijd uit om ons aan te spreken of te mailen. We hopen dat ouders ook het komende schooljaar met ons in contact blijven treden.
Het voornaamste punt van overleg binnen de MR was het voorstel tot wijziging van onderwijstijden met samenhangend de verandering in TSO. Hier zijn vele uren aan gespendeerd.

Onderwijstijden
Er is binnen de MR en met de directie uitvoerig overleg geweest over het onderwijsrooster. Hierbij zijn de voors en tegens van roosters besproken vanuit leerling-, school- en ouderperspectief. Uiteindelijk heeft de directie een vijf-gelijke-dagenrooster van 8:30 tot 14:15 uur ter instemming aan ons voorgelegd. Daarop heeft de personeelsgeleding het gesprek gevoerd met het docententeam. De gehele MR is tijdens een inloopochtend met ouders in gesprek gegaan om te toetsen of ze alle argumenten heeft meegenomen in het voortraject. Zoals bekend, heeft de voltallige MR uiteindelijk besloten in te stemmen met het voorstel tot wijziging van onderwijstijden.

TSO
Met de wijziging van onderwijstijden verandert ook de TSO. Niet alleen gaat deze van 3x naar 5x per week, ook zal de TSO-aanbieder niet langer het eetmoment begeleiden. Eten gebeurt in de klas met de leerkracht. Gezien de gewijzigde opgave heeft de MR verzocht gesprekken te mogen voeren met meerdere TSO-aanbieders. Doel hiervan was te komen tot kwalitatief goede, stabiele en niet te dure TSO. Wij zijn de directie erkentelijk dat wij in dit traject samen met haar hebben mogen optrekken. Uitkomst van de gesprekken was dat wij vertrouwen hebben in BSO Oog in Al als aanbieder van de TSO. Omdat wij de kosten nog wel aan de hoge kant vonden, hebben wij actief gezocht naar mogelijkheden om deze te drukken. Met als voornaamste winstpunt de BTW-vrijstelling!

Overig
Als MR zijn wij maandelijks bijeengekomen en hebben een training voor MR-leden gevolgd. Tijdens de vergaderingen zijn formatie- en werkverdelingsplannen, de schoolbrede voortgang, de begroting en bijvoorbeeld het schoolplan besproken. Ook hebben we de tweejaarlijkse TSO-enquête uitgevoerd. Daarnaast is de voorgenomen verbouw/nieuwbouw van de school veelvuldig de revue gepasseerd.

Vooruitblik
Als MR blijven wij het verbouw/nieuwtraject nauwlettend volgen. Wij hopen dat hier in het schooljaar 2019-2020 progressie op wordt geboekt. Daarnaast gaan wij het onderwijs/TSO-rooster monitoren en evalueren. Ouders, leerkrachten en kinderen ontvangen medio november een vragenlijst.

Judith Thomassen, Sophie van den Berg, Coen de Hoop en Sophie Vos
mr@2emarnixschool.nl