Verkenning intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In eerdere berichten deelden we onze plannen om de samenwerking tussen BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool te intensiveren ten gunste van kinderen en ouders. We hebben in de tussentijd niet stil gezeten! De werkgroep Pedagogische Visie heeft zich gebogen over onze beider visies. Er blijken mooie overeenkomsten. We zijn beide kleinschalige organisaties, waarbinnen bij allebei de volgende drie pedagogische kernwaarden centraal staan. We willen dan ook samen werken aan:

  1. We scheppen een vertrouwde omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.
  2. We zien en stimuleren ieders talent.
  3. We bieden een uitdagende omgeving waarin kinderen zichzelf en de wereld kunnen ontdekken.

Begin april leveren ook de andere werkgroepen die onze intensievere samenwerking verkennen hun conclusies en uitwerkingen op. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kijken met elkaar naar een samenhangend aanbod van activiteiten en de gezamenlijke inrichting van de ruimtes die we in dubbelgebruik hebben. In februari heeft een afvaardiging van de werkgroepleden een kijkje genomen bij Kindercampus Molenpark. We hebben daar gesproken met de schooldirecteur en de locatiemanager van de BSO over hoe zij hun intensieve samenwerking vormgeven. Een leerzaam en inspirerend bezoek! Josette (2e Marnixschool) en Annemieke (BSO Oog in Al) houden zich momenteel o.a. bezig met het opstellen van de Samenwerkingsovereenkomst, die we in juni beogen te ondertekenen. We betrekken de ouders bij dit traject via de MR van school en de Centrale Oudercommissie van de BSO. Hun feedback en ideeën nemen we hierin mee.