Wie is wie?

Juf Joyce

Juf Joyce

Krabbetjes | Coördinator onderbouw
Juf Anneke

Juf Anneke

Zeesterren
Juf Sophie

Juf Sophie

Zeesterren | Groep 6
Juf Charlotte

Juf Charlotte

Octopussen | Krabbetjes
Juf Rowan

Juf Rowan

Octopussen
Juf Rosanne

Juf Rosanne

Groep 3 | Coördinator middenbouw
Juf Nienke

Juf Nienke

Groep 4
Juf Esther

Juf Esther

Groep 5
Juf Anna-Marie

Juf Anna-Marie

Groep 5 | Verrijkingsklas
Juf Jacqueline

Juf Jacqueline

Groep 8 | Coördinator bovenbouw
Meester Bruno

Meester Bruno

Groep 6
Juf Nineke

Juf Nineke

Groep 7
Juf Annemarie

Juf Annemarie

Groep 7
Juf Judith

Juf Judith

Groep 8 | Intern contactpersoon
Juf Natasja

Juf Natasja

Groep 8 | Intern begeleider groep 1/2
Juf Nienke

Juf Nienke

Intern begeleider groep 3 t/m 8
Meester Frank

Meester Frank

Vakleerkracht gym
Juf Lonneke

Juf Lonneke

Leerkracht Engels en drama
Meester Shafi

Meester Shafi

Conciërge
Juf Josette

Juf Josette

Schoolleider